ΑποφάσειςΑστικό Δίκαιο (Τακτική Διαδικασία)

23 Δεκεμβρίου 2019

Mετά τη λύση του γάμου η χρήση της οικογενειακής στέγης αποτελεί αντικείμενο είτε συναινετικής ρύθμισης είτε ρύθμισης κατ’ άρθ. 1393 ΑΚ, ύστερα από αγωγή κατά τη διαδικασία των γαμικών διαφορών ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης κατ’ άρθ. 735 ΚΠολΔ και μέχρι τότε, ο σύζυγος που δεν είναι κύριος ή νομέας της οικογενειακής στέγης, δικαιωματικά παραμένει σ’ αυτήν με βάση είτε τη διάταξη του άρθ. 1386 ΑΚ είτε τη διάταξη του άρθ. 1393 ή και 361 ΑΚ και η άρνηση του να αποδώσει τη χρήση της στον άλλο σύζυγο, που είναι κύριος και νομέας, δεν συνιστά αντιποίηση της νομής του, που εξακολουθεί να ασκείται μέσω αυτού ως κατόχου δυνάμει της έννομης σχέσης του γάμου, και  των αιτημάτων περί επιδίκασης της αποδοτέας ωφέλειας.

Σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 904, 974 επ. ΑΚ, 216 § 1 και 118 εδ. 4 ΚΠολΔ, απαιτείται για το ορισμένο της αγωγικής βάσης να προσδιορίζεται για ποιο λόγο δεν είναι νόμιμη η αιτία, για την οποία βρίσκεται ο εναγόμενος στη νομή του επιδίκου και ειδικότερο ότι έχει παραγραφεί η βασική αγωγή για τη νομή (ad hoc ΕφΑΘ 1101/1996 ΕλλΔνη 37.1668, ΑΠ 1510/1981 ΝοΒ 30.917, Παπαδόπουλος: Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου, τόμ. 1ος, § 63, σ. 185 επ., Κατράς: Αγωγές Αστικού Κώδικα και Ενστάσεις, έκδ. 6η, § 107, ΙΔ. 4.4, σ. 1002-1003).

Επισημαίνεται, ότι, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, όταν έχει παραγραφεί, η αξίωση, δεν θεωρείται ο πλουτισμός αδικαιολόγητος, ενόψει του ότι ο πλουτισμός αυτής επέρχεται νόμιμα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για την παραγραφή, εντούτοις, η απόδοση της νομής κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 904 ΑΚ, παρά την παραγραφή της βασικής αγωγής για τη νομή, δικαιολογείται από το ότι η παραγραφή του άρθρου 992 ΑΚ δεν επιφέρει οριστική απώλεια του δικαιώματος», αλλά μόνο προσωρινή ειρηνική διευθέτηση (ΕφΑΘ 1101/1996 ό.π., Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 185-186) και δεν περιέχονται στο αγωγικό δικόγραφο το παραπάνω αναγκαία κατά νόμο στοιχεία (ΑΠ 255/1983 ΝοΒ 31.1562, ΑΠ 681/1977 ΝοΒ 26.362, ΕφΑΘ 1583/2010 ΕλλΔνη 2011.1655, ΕφΑΘ 352/2001 ΕλλΔνη 2001.809, ΕφΑΘ 2431/1997 ΕλλΔνη 39.192, ΕφΑΘ. 1101/1996 ΕλλΔνη 1996.1668, ΕφΑΘ 1068/1986 ΕλλΔνη 27.520).

Ωστόσο, δεν μπορεί να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν όταν δεν έχει τηρηθεί η κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ προδικασία με την εγγραφή της στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας των ακινήτων.

Τίποτα από όσα αναφέρονται δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νομική συμβουλή. Το συγκεκριμένο δελτίο κατέχει θέση ενημέρωσης γενικής και μόνο. Θα πρέπει να ζητηθεί νομική συμβουλή προτού προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη αναφέρεται στο ως άνω κείμενο.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου