ΔημοσιεύσειςΑναίρεση – Τι Είναι & Πότε Ασκείται

13 Μαΐου 2024

Η Αναίρεση στον Άρειο Πάγο είναι μια νομική διαδικασία που προβλέπεται από το νομικό σύστημα της χώρας μας. Πρόκειται για ένα έκτακτο μέσο και η δικονομική διαδικασία απαιτεί μεγάλη προσοχή και προσεκτικούς νομικούς χειρισμούς.

Στο παρόν άρθρο, θα εξηγήσουμε τι είναι αυτή η αναίρεση, ποιος είναι ο σκοπός της, καθώς και τη διαδικασία κατάθεσης αναίρεσης για τους διαφορετικούς τύπους υποθέσεων.

Τι Είναι η Αναίρεση;

Η αναίρεση στα πλαίσια του Ελληνικού νομικού συστήματος είναι ένα έκτακτο ένδικο μέσο κατά των δικαστικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευτεί. Σύμφωνα το άρθρο 504 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αν ζητηθεί η αναίρεση θεωρείται ότι προσβάλλονται τόσο η απόφαση που προσβάλλεται όσο και οι προπαρασκευαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν.

Η αναίρεση χαρακτηρίζεται ως έκτακτο ένδικο μέσο, καθώς μπορεί να ασκηθεί μόνο για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι προσδιορίζονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα αναιρετικά δικαστήρια της χώρας μας είναι ο Άρειος Πάγος για τις πολιτικές και ποινικές υποθέσεις και το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις διοικητικές υποθέσεις.

Λόγοι Αναίρεσης μιας Απόφασης

Στο άρθρο 510 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζονται οι λόγοι αναίρεσης μιας απόφασης. Αυτοί είναι:

Α) η απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο

Β) η σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δεν καλύφθηκε

Γ) η παράβαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο

Δ) η έλλειψη από την απόφαση της ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα

Ε) η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης

ΣΤ) η παραβίαση του δεδικασμένου και της εκκρεμοδικίας

Ζ) η καθ’ ύλη αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε

Η) η παράνομη απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης ή ως ανυποστήρικτης

Θ) η υπέρβαση εξουσίας από το δικαστήριο

Διαδικασία Κατάθεσης Αναίρεσης Ποινικής Υπόθεσης

Η αναίρεση μίας ποινικής υπόθεσης πρέπει να ασκηθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Οι προθεσμίες για την κατάθεση αναίρεσης και την επίδοση της δήλωσης αναίρεσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι 20 ημέρες από την καταχώριση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου.

Για την επίδοση της δήλωσης αναίρεσης απαιτούνται τα εξής:

 • Δήλωση αναίρεσης, πρωτότυπο δικογράφου και τρία απλά αντίγραφα, κι ένα επιπλέον αντίγραφο που θα είναι επισυναπτόμενο στο αποδεικτικό του επιμελητή. Στη δήλωση αναίρεσης είναι υποχρεωτικό να διορίζεται αντίκλητος δικηγόρος και να συμπεριλαμβάνονται τόσο η διεύθυνση όσο και το τηλέφωνό του.
 • Απλό αντίγραφο της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης.
 • Προσωπικά στοιχεία αναιρεσείοντα. Αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση αναίρεσης ή να κατατεθούν σε ξεχωριστή δήλωση.
 • Ένα μεγαρόσημο, αν την αναίρεση την υπογράφει ο διάδικος, ή μία παράσταση παρ’ Αρείω Πάγο και γραμμάτιο προείσπραξης, αν την υπογράφει δικηγόρος.
 • Εξουσιοδότηση σε τρία αντίγραφα, αν ο δικηγόρος που υπογράφει την αναίρεση δεν είχε παρασταθεί.

Διαδικασία Κατάθεσης Αναίρεσης Πολιτικής Υπόθεσης

Η αναίρεση μιας πολιτικής υπόθεσης απαιτεί την προσκόμιση διαφορετικών δικογράφων. Αναλυτικότερα αυτά είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση Αναιρέσεως, δύο επικυρωμένα αντίγραφα κι ένα απλό αντίγραφό της
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του εντολέα πρωτότυπο, καθώς κι ένα απλό αντίγραφό του
 • Αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση
 • Έφεση
 • Προτάσεις τελευταίου βαθμού και των δύο πλευρών
 • Πρωτόδικη απόφαση. Όταν αναιρεσιβάλλεται και αυτό, τότε πρέπει να προσκομιστεί κι ένα αντίγραφο της αναίρεσης επικυρωμένο από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου όπου κατατέθηκε.
 • Αγωγή
 • Αν προτείνονται λόγοι η απόδειξη των οποίων να προκύπτει από άλλα δικόγραφα, επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίζονται και αυτά.

 

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την κατάθεση αναίρεσης στην υπόθεσή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προχωρήσετε στη διαδικασία.

https://lianapap.gr/wp-content/uploads/2021/06/greek.png
Γραφεία Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 24 Θεσσαλονίκη T.K. 54627
Γραφεία Αθηνών
Ναυαρίνου 12, Κολωνάκι, 3ος όροφος, Αθήνα
info@lianapap.gr mediationliana@gmail.com

Follow us:

Το Δικηγορικό γραφείο της Λιάνας Βασιλείας Παπαδοπούλου – Αναστασίας Καλαντζή και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, είναι μια σύγχρονη εταιρεία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

© 2023 Λιάνα Παπαδοπούλου, Development SocialMe.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου